ZWROTY I REKLAMACJE

Zasady Reklamacji i Zwrotu towaru

Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje związane z zakupionym Towarem, Klient musi kierować w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@obudowy-koszy.pl
   W zgłoszeniu reklamacyjnym powinien znajdować się opis zaistniałego problemu oraz zdjęcia.
   2. Sprzedawca po otrzymaniu reklamacji rozpatrzy ją i jeżeli będzie zasadna to w ciągu 14 dni podejmie działania w celu usunięcia zaistniałego problemu.Gwarancja

Producent gwarantuje, że właściwości produktu pozostają niezmienne przez okres 24 miesięcy.

Warunki gwarancji:

  1. a) montaż/budowa została wykonana profesjonalnie zgodnie z załączoną instrukcją montażu.
  2. b) śmietniki służyły do ​​przechowywania śmietników, worków itp., a nie niezgodnie z przeznaczeniem.
  3. c) śmietnik jest własnością pierwszego nabywcy i nie został rozebrany i odbudowany. Fakturę należy przedstawić jako dowód gwarancji.

Gwarancja obejmuje rdzę na częściach metalowych oraz częściach, które nie nadają się do użytku ze względu na niewłaściwą konstrukcję  lub których użyteczność jest znacznie ograniczona. Te części są naprawiane lub dostarczane jako nowe według naszego uznania. Nie ponosimy kosztów demontażu, montażu ani transportu. Wymienione części stają się naszą własnością lub muszą zostać wyrzucone przez klienta. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wtórne.

Gwarancja nie obejmuje:

– uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku lub innych okoliczności niezależnych od producenta,

-uszkodzeń spowodowanych zmianami własnymi klienta, uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zalecanych przez producenta zasad użytkowania, konserwacji i przechowywania, błędów konserwacyjnych (np. brak oleju/smarowania na zaciskach blokujących i zawiasach),

-wady i uszkodzenia (o których Klient dowiedział się w momencie otrzymania produktu), do których obniżono cenę,

– różnice jakie producent zamierza poczynić w stosunku do dotychczasowych kształtów, kolorów i rozwiązań technicznych,

– uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem (np. sprężyny gazowe),

-wady podłoża, niedostateczny odpływ wody w obszarze profilu gruntowego,

-nieodpowiednie miejsce montażu i/lub brak zakotwienia,

-zbyt duża wilgotność lub agresywne substancje środowiskowe (np. agresywne i ścierne środki czyszczące, sól drogowa, nawozy i inne chemikalia), otaczające powietrze zawierające słoną wodę i/lub piasek – miejsca do 300 m od brzegu są w każdym przypadku wyłączone z gwarancją,

– produkty, które w opisie zawierają informację, że jest przedmiot pochodzi z wyprzedaży

– zmiany koloru powłoki pod wpływem długotrwałego nasłonecznienia,

– zmiany stopnia połysku i odcieni pod wpływem warunków atmosferycznych na elementy narażone na powierzchniowe malowanie dekoracyjne,

– różnice kolorystyczne w zależności od serii produkcyjnej,

-uszkodzeń spowodowanych wypadkami, nieautoryzowanym użyciem, zaniedbaniem, modyfikacjami, nieprawidłową obsługą, nieprawidłową instalacją, siłą wyższą lub innymi przyczynami niewynikającymi z wad materiałowych lub wykonawczych,

– korozja śrub.

UWAGA:

Jeżeli wady są widoczne po otrzymaniu towaru, szkodę należy niezwłocznie zgłosić do działu reklamacji i nie kontynuować odbioru do czasu podjęcia decyzji w sprawie zgłoszenia. Montaż uszkodzonego produktu jest równoznaczny z akceptacją stanu, a produkt taki nie podlega już gwarancji.

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Formularz zwrotu: Pobierz w pdf

1. Klient, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili otrzymania Towaru przez Klienta.
3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce Reklamacje i zwroty. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed  upływem 14 dni.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
5. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
9. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Rękojmia

  1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)
   2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
   a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
   b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
   3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
   4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.